Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MestečkoHľadať
 
 

Oznamy

Prevádzka materskej školy

Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 – 15: 30 hod.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod.


 

Poplatky v MŠ

STRAVOVANIE  V  MŠ V ŠK. ROKU 2019/2020

Stravník – dieťa v MŠ stravovanie:

1. Celodenná strava (0,38 € desiata+0,90 € obed+0,26 € olovrant):

  - Stravník bez dotácie: 20 obedov x 1,54 € = 30,80 € + 2,00 € réžia/mesiac = 32,80 €

  - Stravník s dotáciou: 20 obedov x 0,34 € = 6,80 € + 2,00 € réžia/mesiac = 8,80 €

2. Poldenná strava (0,38 €  desiata + 0,90 € obed):

  - Stravník bez dotácie: 20 obedov x 1,28 € = 25,60 € + 2,00 € réžia/mesiac = 27,60 €

Stravné sa uhrádza na toto číslo účtu:

SK98 5600 0000 0072 0287 3004 + VS+ /do poznámky meno dieťaťa/

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň!!!

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie

nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase do 11.00 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Odhlasiť dieťa zo stravovania môžete osobne v ŠJ alebo telefonicky +42142/4692021

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorá je uvedená pri jednotlivých stravných skupinách vyššie.

 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ V ŠK. ROKU 2019/2020

V zmysle § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem MŠ pri zdravotných zariadeniach.

 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa podľa osobitného predpisu.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 / Článok 5 / Materská škola

1. V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona určuje obec Mestečko výšku uvedeného príspevku v materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

- s účinnosťou od 01.09.2019: 10,00 € / mesačne.

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet obce Mestečko.

Číslo účtu:

SK19 5600 0000 0072 0287 2001 +VS+/do poznámky meno dieťaťa

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

 d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

4. V prípadoch podľa článku 5. prísm. c) až e) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa po doručení žiadosti zákonného zástupcu, ktorú riaditeľka MŠ spolu so svojím vyjadrením a prílohami predkladá bezodkladne, najneskôr do troch dní odo dňa doručenia zriaďovateľovi na rozhodnutie.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka