Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MestečkoHľadať
 
 

Profil materskej školy

 

      Materská škola je rozpočtovou organizáciou, ktorej  zriaďovateľom je  obec Mestečko. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou starostlivosťou deťom   vo veku spravidla od 3 – 6 rokov.

Interiér a exteriér MŠ

     V interiéri MŠ sa nachádza trieda, spálňa, veľká telocvičňa, zrekonštruované detské toalety a umyváreň, detské šatne. V triede je  voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity, pohybové hry, ďalej priestor pre hry a pracovné aktivity. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú edukačnú činnosť. Deti majú voľný prístup k hračkám a rôznym edukačným pomôckam. Trieda je vybavená IKT zariadením.

      V rámci exteriéru prináleží k budove MŠ trávnatá plocha školskej záhrady a dvor, ktorý je vybavený detskými relaxačno-pohybovými atrakciami (pieskoviskom, preliezačkami, šmykľavkou, kolotočom). V školskej  záhrade majú deti vytvorený priestor k enviromentálnym aktivitám (drevené boxy na sadbu zeleniny, bylinkovú záhradu). V areáli  je dostatok zelene, kríkov, ovocných stromov, listnatých a ihličnatých okrasných stromov, ktoré spríjemňujú celkové prostredie deťom, rodičom, zamestnancom a návštevníkom areálu. Pevná betónová plocha zasa slúži  na kreslenie či dopravnú výchovu.

      Veľkou výhodou materskej školy je zakrytá terasa, ktorá poskytuje bohaté  možnosti využitia (stravovania sa na čerstvom vzduchu, realizáciu hier a vzdelávacích aktivít), a to aj v prípade nepriaznivého počasia.

 

Výchova a vzdelávanie

                Naša materská škola je  zameraná na celostný  rozvoj osobnosti dieťaťa.  Každoročne organizuje podujatia v spolupráci s OÚ v Mestečku (lampiónový sprievod, MDŽ, stavanie mája,...), deti materskej školy pripravujú vystúpenia pre dôchodcov, mamičky,  vianočnú besiedku. MŠ vo veľkej miere  rozvíja spoluprácu s rodičmi detí, ako aj ďalšími inštitúciami. Podľa možností  organizuje plavecký výcvik, školu v prírode, celodenné výlety a zúčastňuje sa súťaží v CVČ Púchov a súťaže Bábkulienka v Bánovciach nad Bebravou.

            Enviromentálnu a pohybovú výchovu rozvíja turistickými vychádzkami do blízkeho okolia, pozorovaním prírodných javov (jarné čistenie prírody, potôčika, návšteva studničiek, návšteva hospodárskeho dvora, pozorovanie lúčneho hmyzu, pestovanie rastliniek) a vlastným vytvoreným projektom MŠ – Motýlia ekofarma, ktorý kooperuje s projektom boja proti obezite – Zdravé deti v našej škôlke / Národný program ..../, na ktorý sme získali grant z Nadácie pre deti Slovenska – Nadácia Dôvera na obnovu telocvične a zakúpenie náčinia na cvičenie pre deti.

 

Projekty, do ktorých je/bola zapojená naša MŠ:

      Zdravé zúbky – zameraný na prevenciu zubného kazu,

      Medvedík Nivea  – zameraný na rozvoj kognitívnych kompetencií,

      Motýlia ekofarma – zameraný na rozvoj starostlivosti o zeleň, pestovanie plodín          

                                     (enviromentálna výchova),

      TAKE ME OUT – zameraný na zážitkové učenie sa v prírode,

      Zdravé deti v našej škôlke – zameraný na zdravý životný štýl (telesná výchova).

 

Ciele našej materskej školy:

 • rešpektovať individualitu dieťaťa,
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach (kognitívnej, sociálno-emocionálnej, psychomotorickej),
 • viesť deti k samostatnosti,
 • podporovať a rozvíjať u detí schopnosť kooperovať v skupine, podporovať zdravé sebavedomie, zodpovednosť, jedinečnosť a tvorivý potenciál,
 • posilňovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní úsudkov,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznaniu a učeniu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a bádania,
 • systematicky pripravovať deti na vstup do základnej školy,
 • inovovať výchovno-vzdelávací proces a používať moderné informačné technológie a didaktické pomôcky, uplatňovať alternatívne prvky vo výučbe,
 • rozvíjať zdravý životný štýl a vytvárať pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu uskutočňovaním pravidelných športových aktivít, 
 • viesť deti k teoretickým a praktickým vedomostiam v oblasti dopravnej výchovy,
 • viesť deti k aktivitám a pohybu na čerstvom vzduchu,
 • viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia a rozvíjať u detí prvky enviromentálnej výchovy,
 • rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť a kladný vzťah ku knihám,  
 • prakticky sa zoznamovať s ľudovými tradíciami prostredníctvom aktivít ( adventné dielne, fašiangový karneval, veľkonočné dielne,...).

 

Výhody našej materskej školy:

 • poloha MŠ – tiché, prírodné prostredie,
 • dobrá vybavenosť MŠ a zakrytá terasa,
 • kvalifikovaný personál,
 • dobrá klíma školy,
 • spolupráca s rodičmi detí a ďalšími inštitúciami (OÚ Mestečko, ZŠ s MŠ Záriečie, MŠ Lúky, MŠ Lysá pod Makytou, CVČ Včielka Púchov,  CPPPaP Púchov, Cirkevný zbor ECAV Záriečie, PD Mestečko, DHZ Zbora, kníhkupectvo Mkniha, ...),
 • ponuka pestrých aktivít pre deti (výlety, turistické vychádzky, exkurzie, pobyty v prírode, plavecký výcvik pre predškolákov, noc v MŠ, športové aktivity, lampiónový sprievod, štedrovečerný obed, fašiangový karneval a mnohé ďalšie).

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka